Actievoorwaarden ‘Like&Comment-actie’ Facebook

***Let op! Dit zijn slechts de actievoorwaarden voor de winactie. Alleen inzendingen onder de actiepost doen mee voor de kaartjes***
Artikel 1 Algemeen
 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de 2 Nederland Zingt Dag kaarten (hierna: de “Actie”) die Ben de Wild Productions B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Voorthuizen in geschreven in de Kamer van Koophandel (hierna:”BdWP”) organiseert van 29 maart 2018 tot en met 8 april 2018 23:59 uur (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. BdWP behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie in een privebericht naar de Ben de Wild Productions Facebookpagina.
 5. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van BdWP, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie
Artikel 2 Speelwijze
 • De Actie werkt als volgt:
 • Deel onder de op de Facebookpagina van BdWP geplaatste post van 29-03-2018 (hierna: ‘Actiepost’) jouw motivatie om de Actie te winnen
 • Uit alle onder de Facebook post op de BdWP pagina gedeelde motivaties wordt 1 prijswinnaar gekozen.
 • De prijswinnaars worden via Facebook benaderd op maandag 9 april 2018.
Artikel 3 Prijzen/actieproducten
 1. De prijs bestaat uit 1x 2 kaarten voor de Nederland Zingt Dag op zaterdag 21 april 2018 in de Jaarbeurs Hallen te Utrecht t.w.v. 22,50 euro per kaart. De kaarten zijn enkel voor dit specifieke evenement geldig op deze locatie en datum. De kaarten zijn niet inwisselbaar.
 2. Onder alle binnen de Actieperiode geplaatste motivaties onder de Facebook post wordt 1 winnaar gekozen.
 3. BdWP zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van een loting. Op maandag 11 april 2018 zal de winnaar bekend worden gemaakt. BdWP zal deze prijswinnaar via Facebook op de hoogte stellen.
 4. Alle prijzen zijn persoonsgebonden.
 5. BdWP zal niet corresponderen over de prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.
Artikel 4 Deelname
 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de verloting in Nederland woont.
 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van BdWP schriftelijk tonen.
 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 4. BdWP mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij BdWP het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens BdWP of derden.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
 1. BdWP, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door BdWP ter beschikking gestelde prijs.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die BdWP aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door BdWP openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen BdWP niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor BdWP in het leven roepen.
Artikel 6 Diversen
 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. BdWP zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
Artikel 7 Facebook
 1. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord door of geassocieerd met Facebook.
 2. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken met betrekking tot deze actie.
achtergrond